Hadisə barədə məlumat

Hadisə hansı sığorta növü üzrə baş vermişdir:

Avtonəqliyyat vasitəsinin sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Avtomobilin markası və modeli
Dövlət qeydiyyat nişanı
Əlaqə nömrəsi
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Baş vermə yeri

Hadisə DYP əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Sığortalanmış avtomobil barədə məlumat

Markası və modeli

Dövlət qeydiyyat nişanı
Buraxılış ili
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Qarşı tərəf barədə məlumat

Soyadı və adı

Ünvanı
Məlumat
Hadisə haqqında məlumat

Tarixi və vaxtı

Hadisə polis və ya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (və ya digər müvafiq dövlət orqanları) əməkdaşları tərəfindən sənədləşdirilibmi?

Hadisənin təsviri

Dəymiş zərərin təsviri
Əmlak sığortası
Sığortalı

Soyadı və adı

Sığorta şəhadətnaməsinin nömrəsi

Əlaqə nömrəsi

Hadisənin təsviri
Hadisə haqqında məlumat

Hadisə hansı ölkədə və şəhərdə baş vermişdir

Tarixi və vaxtı

Hadisə barədə ixtisaslaşmış servis mərkəzinə məlumat verilmişdirmi?

Çəkilmiş xərclərin məbləği
Təklifinizi və ya şikayətinizi göndərin.
Təklif şikayət
AZ EN

Yüklərin sığortası

Yüklərin sığortası– müxtəlif növ yüklərin daşınması zamanı hər hansı gözlənilməz və qəflətən baş vermiş hadisələr nəticəsində yarana biləcək maddi xərcləri əhatə edir.

Bu növ üzrə «İpək Yolu Sığorta» şirkəti müqavilədə göstərilən yükün, müqavilədə göstərilən vaxt və ya daşıma müddəti ərzində müqavilədə göstərilən dəniz, avtomobil, hava nəqliyyat vasitələri və habelə dəmir yolu vasitəsilə ilə daşınması və yaxud daşınması zamanı onun hansısa bir anbarda müvəqqəti olaraq saxlandığı zaman məruz qaldığı sığorta hadisələri nəticəsində dəyən ziyan və zərərlərə təminat verir.
     Sığorta təminatı baş vermiş hadisə nəticəsində yükə dəymiş ziyan və zərərləri və yaxud onlarla əlaqədar xərcləri əhatə edir. Ziyan və zərərin və yaxud xərclərin miqdarı və mahiyyəti, təminata daxil edilən hadisələr və istisnalar sığorta şəhadətnaməsinə əlavə edilən xüsusi qaydalara əsasən müəyyən edilir.

Aşağıdakı hadisələr nəticəsində dəyən zərər və ziyanlar sığorta təminatına daxil deyildir:

1. Sığortalının qərəzli hərəkətlərinin səbəb olduğu itki, ziyan və başqa xərclər  

2. Müsadirə, həbs, təsir göstərmə, gecikmə və ya bunlarla əlaqədar hər cür səbəblər;

3. Gizli və ya qadağan olunmuş ticarət, qaçaqmalçılıq;

4. İdxal, ixrac və tranzit qayda və qanunlarının pozulması;

5. Sığorta müqaviləsi bağlanan zaman yalan məlumat vermə sığortalı, vəkil və ya nümayəndəsinin qəsdən və ya qüsurlu hərəkətləri;

6. Malların qablaşdırılmasının kifayət etməməsi və ya uyğun olmaması və ya malların hazırlanmasında qüsurların olması səbəbindən baş vermiş ziyan, itki  və ya çəkilmiş xərclər ( bu 4.1.6-cı maddənin məqsədləri üçün «qablaşdırma» sözü onun yalnız  sığortanın qüvvəyə minməsindən əvvəl və Sığortalı və ya onun işçiləri tərəfindən həyata keçirilməsi halında  konteynerdə yerləşdirmə  mənasını verəcək);

7. Hava və atmosfer şəraitinin təsiri, çürümə və aşınmalar, siçovul, gəmirici və digər həşəratların vurduğu zərərlər;

8. Sığortanın, daşımanı bilavasitə özü və ya işçiləri vasitəsi ilə həyata keçirdiyi təqdirdə, kapitanın və gəmi işçilərinin pis niyyətli hərəkətlərinin, diqqətsizliklərinin, ehtiyatsızlıqlarının səbəb olduğu ziyan və zərərlər;

9. Sığortalı məlumatı olduğu halda, barıt, fulmikaton, kibrit, xam neft, benzin, fosfor, kimyəvi maddələr, dinamit, nitroqliserin və bu kimi tez reaksiyaya girən və partlaya bilən maddələr və sönməmiş əhəng, dağıdıcı mayelər, zəhərləyici və yaxud pis qoxulu maddələr, sığortalanmış mallarla bir yerdə yüklənib və ya boşaldılırsa, bu cür malların bir yerdə olması və ya onlara yaxın qoyulması ilə əlaqədar meydana gələcək ziyan və zərərlər sığorta təminatına daxil olan hər hansı bir hadisənin baş verib-verməməsindən asılı olmayaraq sığortaçı tərəfindən ödənilmir;

10. Təbii sızma, çəkinin və ya həcmin təbii itirilməsi, sığorta obyektinin təbii köhnəlməsi;

11. Sığorta predmetinin daxili qüsurları və ya təbii xassələrinin səbəb olduğu ziyan, itki və ya və ya çəkilmiş xərclər;

12 . Tərkibində hər hansı atom və ya nüvə bölgüsü və/və ya sintezi və ya hər hansı başqa anoloji reaksiya olan və ya nüvə enerjisi istifadə edilən silahın istifadəsinin səbəb olduğu ziyan, itki və ya xərclər.

/